BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzyConfigMgr 2007 - Prosty scenariusz wdrożenia systemu operacyjnego

19-04-2011 07:30 | Jacek Doktór
ConfigMgr umożliwia wdrażanie systemów operacyjnych w oparciu o obrazy sytemu zapisane w plikach na serwerze. Nie jest istotne w jaki sposób zostały te obrazy przygotowane, czy przy pomocy ConfigMgr, czy też ręcznie przy pomocy narzędzi Sysprep oraz Imagex. Zapraszamy do lektury artykułu Jacka Doktora, MVP w kategorii System Center Configuration Manager.

ConfigMgr umożliwia wdrażanie systemów operacyjnych w oparciu o obrazy sytemu zapisane w plikach na serwerze. Nie jest istotne w jaki sposób zostały te obrazy przygotowane, czy przy pomocy ConfigMgr, czy też ręcznie przy pomocy narzędzi Sysprep oraz Imagex.

Do wdrożenia obrazu systemu operacyjnego będzie potrzebne:

  • obraz komputera w pliku .wim,
  • płyta Bootable Media przygotowaną w ConfigMgr. Użyjemy jej w przypadku gdy chcemy ręcznie zainicjować całą procedurę,
  • obrazy Boot Image w wersji x86 oraz x64. Muszą być one dostępne na punkcie dystrybucyjnym PXE Service Point. Zostaną użyte w przypadku, gdy komputer ma zostać uruchomiony bez użycia płyty Bootable Media,
  • pakiet Software Distribution z agentem ConfigMgr. Paczka ta również musi być dostępna na punkcie dystrybucyjnym podczas procesu tworzenia obrazu,
  • Task Sequences install an existing install packages utworzony przez nas ręcznie, lub przy pomocy ConfigMgr,
  • udział sieciowy gdzie jest zapisany plik z obrazem systemu,
  • dodatkowo paczki Software Distribution, które chcemy uruchomić zaraz po instalacji systemu operacyjnego przypisany do kolekcji Deployment Management, w której znajduje się konto komputera na którym będziemy uruchamiać Task Sequences. jest on potrzebny w przypadku wdrożenia aktualizacji po instalacji systemu.

Dwa ostatnie punkty nie są niezbędne. W poniższym przykładzie posłużą do pełniejszego przedstawienia procesu tworzenia Task Sequences.

Obraz komputera wzorcowego

Najpierw musimy zaimportować obraz systemu. Użyjemy do tego opcji Add Operating System Image.

Rysunek 1. Opcja Add Operating System Image służy do importowania do ConfigMgr przechwyconych obrazów systemów operacyjnych.

Wskazujemy ścieżkę sieciową, gdzie jest zapisany obraz oraz nazwę pliku. Konto serwera ConfigMgr musi mieć do tego udziału co najmniej prawa do odczytu. Naciskamy Next.

Rysunek 2. Wskazanie ścieżki sieciowej oraz pliku z obrazem systemu.

Gdy serwer ConfigMgr sprawdzi dostęp do pliku oraz jego zawartość wyświetli nam okienko, w którym możemy wprowadzić informacje na temat importowanego obrazu. Naciskamy Next.

Rysunek 3. Przy importowaniu obrazu mam możliwość dodania opisu.

Po wpisaniu opisu wyświetli się okienko z podsumowaniem danych. Naciskamy Next.

Rysunek 4. Podsumowanie danych o importowanym pliku.

importowanie obrazu trwa krótko. Na zakończenie tego procesu wyświetli się okno z podsumowaniem działania kreatora. Naciskamy Close.

Rysunek 5. Podsumowaniem działania kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora sprawdźmy, czy importowany obraz jest dostępny na konsoli. Można to sprawdzić na zakładce Operating System Images. Warto też sprawdzić właściwości tego obrazu.

Rysunek 6. Importowane obrazy są widoczne w zakładce Operating System Images.

We właściwościach obrazu na zakładce General możemy zmienić opis tego obrazu.

Rysunek 7. Zakładka General służąca do opisu obrazu.

Obrazy komputera wzorcowego są zapisywane w formacie Windows Image Format. Format ten pozwala na zapisanie w jednym pliku na dysku wielu różnych obrazów systemów operacyjnych. Informacje dotyczące każdego z obrazów można obejrzeć na zakładce Images korzystając z opcji Select image you want to view. Gdy przechwytywany jest system operacyjny w konfiguracji z jedną partycją nazwa indeks obrazu w pliku wim będzie wyglądał tak: 1-1. Co oznacza, że jest to pierwszy obraz w pliku oraz pierwsza partycja tego obrazu. Gdy dodamy do tego plik następny obraz składający się tak samo z jednej partycji będzie on nazywał się 2-1.

Rysunek 8. Informacje na temat pierwszego systemu operacyjnego zapisanego w pliku wim.

Gdy administrujemy i wdrażamy tak nazwanymi obrazami - można łatwo się pomylić. W każdej chwili można zmienić nazwę zapisaną w pliku wim. Używamy do tego narzędzie Imagex. Komenda

imagex /info Windows7.wim 1 "Windows 7 Enterprise Eng" "Windows 7 Enterprise Eng"

zmienia nazwę i opis pierwszego obrazu zawartego w pliku Windows7.wim. Jeśli zmieniliśmy nazwę już po dodaniu pliku do ConfigMgr, należy skorzystać z opcji Reload, która spowoduje odczytanie informacji zawartych w pliku i aktualizacje ich w bazie ConfigMgr.

Rysunek 9. Uaktualnione dane o obrazie systemu operacyjnego.

Task Sequences

Po dodaniu do ConfigMgr obrazu komputera wzorcowego możemy przystąpić do tworzenia Task Sequnces. Można go stworzyć samemu lub użyć kreatora. Kreator uruchamiamy przy pomocy opcji New -> Task Sequnces.

Rysunek 10. Kreator służący do tworzenia Task Sequnces.

Wybieramy typ Task Sequnces jaki chcemy przygotować. Ponieważ wdrażamy obraz komputera wzorcowego wybieramy Install an existiing image package.

Rysunek 11. Wybór typu Task Sequences.

Wpisujemy nazwę Task Sequences jego opis oraz wybieramy odpowiedni typ obrazu rozruchowego zgodnie z rodzajem użytego obrazu.

Rysunek 12. Wybór rodzaju obrazu rozruchowego.

Decydujemy, który plik z obrazami chcemy użyć. Plik ten musi zostać najpierw dodany do konsoli ConfigMgr.

Rysunek 13. Wybór pliku z obrazami gotowych systemów operacyjnych.

Ponieważ w pliku może być więcej niż jeden obraz systemu musimy konkretnie wskazać, który obraz chcemy użyć. Wybieramy obraz, decydujemy czy przed instalacją systemu mają być na nowo założone partycje dyskowe, podajemy numer klucza systemu oraz decydujemy czy wbudowane konto administratora zostanie wyłączone.

Rysunek 14. Wybór instalowanego obrazu systemu.

Ponieważ wdrażamy już gotowy obraz systemu operacyjnego możemy po instalacji automatycznie dodać go do domeny. Podajemy domenę, jednostkę organizacyjną w której zostanie stworzone konto komputera oraz poświadczenia pozwalające na dodanie komputera do domeny. Każde konto Active Directory ma potencjalnie takie prawo, jednak zwykłe konta Active Directory mogą ograniczenie do 10 kont.

Rysunek 15. Dodanie konta komputera do domeny Active Directory.

Przy każdym rodzaju wdrożenia systemu operacyjnego przez ConfigMgr musimy użyć paczki Software Distribution z instalacją agenta ConfigMgr.

Rysunek 16. Wybór paczki z instalacją agenta ConfigMgr.

Opcje zakładki Configure State Migration wykorzystujemy, gdy Task Sequences ma za zadanie instalację systemu operacyjnego wraz z wgraniem do nowego systemu profili użytkowników. Gdy instalujemy tylko system operacyjny nie korzystamy z tych ustawień.

Rysunek 17. Ustawienia State Migration przy zwykłej instalacji systemu są pomijane.

W kolejnym kroku decydujemy, czy po instalacji systemu zostaną doinstalowane poprawki dostępne w ConfigMgr. Dwie pierwsze opcje działają tylko, gdy konto komputera na którym działa Task Sequences jest w kolekcji, na do której jest przypisany Deployment Management Software Updates. Wybieramy Don’t install any software updates i naciskamy Next.

Rysunek 18. Ustawienia dotyczące instalacji aktualizacji

W trakcie Task Sequences możemy również uruchomić dowolne paczki Software Distribution. Wybieramy paczkę i naciskamy OK.

Rysunek 19. Wybór paczki instalacyjnej Software Distribution.

Po wybraniu ostatniej paczki otrzymamy zestawienie wszystkich paczek jakie dołączamy do tego Task Sequences.

Rysunek 20. Zestawienie paczek Software Distribution dołączonych do Task Sequences.

Na koniec otrzymamy podsumowanie ustawień. Po sprawdzeniu naciskamy Next.

Rysunek 21. Podsumowanie ustawień Task Sequences.

Po zakończeniu pracy kreatora jest wyświetlany komunikat o zakończeniu.

Rysunek 22. Podsumowanie pracy kreatora.

Stworzony Task Sequences możemy, dodawać do niego nowe zdania, kasować je lub zmieniać istniejące.

Rysunek 23. Gotowy Task Sequences można edytować.

Tak przygotowany Task Sequences można przypisać do kolekcji, w której znajdują się komputery, na których chcemy aby się wykonał.

Autor:

 

Jacek Doktór

Jacek Doktór
Microsoft MVP w kategorii System Center Configuration Manager. MCSE; MCT; MCTS; MCITP

Zajmuje się wdrażaniem rozwiązań System Center. Prowadzi bloga Polski Blog System Center

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.