BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy











Instalacja Exchange Server 2010 - cześć pierwsza

09-11-2011 00:27 | Piotr Pawlik
Artykuł jest „skondensowanym” przewodnikiem po instalacji serwera pocztowego Exchange Server 2010 SP1. Zostaną w nim zaprezentowane operacje wymagane do wdrożenia nowej organizacji Exchange w domenie. W pierwszym kroku omówione zostaną role serwera, których znajomość jest wymagana do poprawnego zrozumienia działania środowiska, jak i zaplanowania wdrożenia lub migracji do najnowszej wersji serwera pocztowego Microsoft.

Przed omówieniem samego procesu instalacji serwera pocztowego Exchange zostanie przedstawiona faza przygotowania „infrastruktury” środowiska Active Directory. Nie będę się w tym miejscu skupiał na migracji z wcześniejszych wersji serwera, bo będzie to częścią innego artykułu – poświęconego właśnie problemowi migracji. W kolejnych krokach przejdziemy do fazy instalacji wymaganych komponentów i omówienia roli serwera Exchange Server 2010 SP1.

Inrastruktura wykorzystana w artykule – co będzie potrzebne do instalacji?

Na potrzeby artykułu zainstalowano środowisko składające się z maszyn wirtualnych działających pod kontrolą Hyper-V na Windows Server 2008 R2.

Więcej informacji o samej wirtualizacji i Hyper-V znajdziecie tutaj:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/hyper-v--gdzie-jest-i-jego-wymagania.aspx

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/architektura-hyper-v.aspx

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/hyper-v--instalacja-i-podstawowa-konfiguracja.aspx

Kilka uwag odnośnie witualizacji Exchange Server 2010: Exchange nie wspiera instalacji na wirtualnych dyskach z dynamicznym rozszerzaniem rozmiaru dysku oraz wirtualnych dysków różnicowych. Microsoft nie zaleca również wirtualizowania roli Unified Messaging z uwagi na ruch głosowy i jego wrażliwość na czas odpowiedzi.

Pomocne linki przy planowaniu wirtualizacji Exchange Server 2010:

Understanding Processor Configurations and Exchange Performance

Understanding Memory Configurations and Exchange Performance

Understanding Storage Configurations

 • Wersja ewaluacyjna Windows Server 2008 R2 – system operacyjny dla serwera pocztowego Exchange Server 2010 SP1. Artykuł zakłada, że posiadacie w testowym środowisku rolę Active Directory Domain Services oraz Certificate Services na dedykowanej maszynie wirtualnej.

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/2008-r2-trial.aspx

 • Wersja ewaluacyjna Exchange Server 2010  SP1 – w pierwszej części artykułu będziemy potrzebowali dwóch serwerów Exchange. Pierwszy z nich będzie realizował podstawowe funkcje pocztowe w organizacji i będzie posiadał następujące role: Mailbox Server, Client Access Server oraz Hub Transport Server. Drugi z serwerów będzie zlokalizowany w sieci brzegowej i odpowiedzialny za komunikację ze światem – w tym celu zainstalujemy na nim rolę Edge Server.

http://www.microsoft.com/exchange/en-us/downloads-and-trials.aspx

 • Dostęp do sieci Interent lub serwera WSUS w celu zainstalowania aktualizacji na maszynach wirtualnych. Do instalacji serwera Exchange Server 2010 SP1 będą wymagane dodatkowe pakiety, na przykład Microsoft Filter Pack.

Słów kilka o rolach serwera Exchange Server 2010 SP1

Rola serwera Mailbox jest podstawową rolą serwera Exchange Server 2010 i pozwala na przechowywanie skrzynek pocztowych oraz obiektów obługujących pocztę, takich jak listy dystrybucyjne czy kontakty. Jest to również pierwsza z trzech wymaganych ról serwera pocztowego. W Exchange Server 2010 zostało usunięte bezpośrednie połączenie MAPI do Mailboxa i teraz wszystkie połączenia przetwarzane są przez rolę CAS. Cała komunikacja e-mail odbywa się przez przez serwer Hub Transport, więc jeśli wysyła się pocztę w obrębie tego samego serwera Mailbox, to i tak za rutowanie poczty odpowiedzialny będzie Hub Transport .

Rola serwera Hub Transport jest drugą kluczową rolą serwera pocztowego i odpowieda za przesyłanie wszystkich wiadomości pomiędzy serwerami Exchange Mailbox w organizacji. Opócz tego serwer Hub Transport umożliwia zdefiniowanie reguł transportowych czy też polityk filtrowania wiadomości.

Rola serwera Client Access odpowiada za zarządzanie połączeniami klientów ze skrzynkami pocztowymi za pomocą usług takich, jak: Outlook Web Access, Exchange ActiveSync, IMAP czy też POP3. Serwery CAS są odpowiedzialne również za mechanizm Autodiscover.

Opcjonalną rolą jest serwer Unified Messaging, który udostępnia mechanizm poczty głosowej dla użytkowników poczty Exchange Server. Możliwa jest integracja z systemi IPPBX, takimi jak Lync Server 2010, OCS,  oraz platformami dostawców trzecich, jak CUCM.

Ostatnią rolą jest serwer Edge Transport, który zapewnia ochoronę antywirusową i antyspamową dla środowiska Exchange, a przede wszystkim jest bramą SMTP dla poczty przychodzącej i wychodzącej z organizacji. Nie zaleca się instalowania roli Edge wraz z innymi rolami serwera Exchange. Serwery Edge zwykle umieszczone są w strefie DMZ lub w sieci brzegowej organizacji.

Przygotowanie nowego środowiska dla Exchange Server 2010

Przed rozpoczęciem instalacji Exchange wymagane jest odpowiednie przygotowanie środowiska Active Directory. Należy się upewnić, że domena (domeny) i las posiadają wymagany poziom funkcjonalny.  W celu wdrożenia Exchange Server 2010 las musi być skonfigurowany na poziomie funcjonalnym Windows Server 2003 lub wyższym – jest to oczywiście uzależnione od poziomu funkcjonalego domen w lesie Active Directory.  Poziom funkcjonalny samej domeny zależny jest od systemu zainstalowanego na każdym z kontrolerów domeny. Przy przygotowywaniu wdrożenia Exchange Server 2010 należy pamiętać o tym, że:

 • serwer, który trzyma rola Schema Master, musi działać pod kontrolą systemu Windows Server 2003 lub wyższej wersji.
 • serwer, który trzyma Global Catalog, musi działać pod kontrolą systemu Windows Server 2003 z Service Pack 1 lub wyższej wersji.

Serwer pocztowy Exchange Server 2010 został wydany w czasie, kiedy na rynku pojawił się Windows Server 2008 R2, ale niestety prawda jest taka, że większość organizacji nadal posiada kontrolery domeny oparte na Windows Server 2000 lub NT, co nie wystarcza do wdrożenia najnowszej wersji Exchange.

Poziom funkcjonalny domeny oraz lasu można sprawdzić, korzystając z narzędzia Active Directory Domain and Trusts. Przy użyciu tej konsoli możliwe jest podniesienie poziomu funkcjonalnego domeny oraz lasu.

Po upewnieniu się, że poziomy funkcjonalne są odpowiednio skonfigurowane oraz Global Catalog i Schema Master spełniają minimalne wymagania, możemy przystąpić do przygotowania środowiska Active Directory. Operacja będzie się składała z trzech części: przygotowania schematu Active Directory, przygotowania Active Directory oraz przygotowania domen, w których będzie działał Exchange Server 2010.

Przed przygotowaniem środowiska Active Directory zobaczmy, jak Exchagne korzysta z partycji AD DS (są trzy: Schema, Configuration i Domain):

 • Partycja Configuration przechowuje informacje o konfiguracji organizacji Exchange oraz obiekty takie, jak address lists, recipient policies, ustawienia client access, UM mailbox policies czy też ustawienia federacji. Partycja jest replikowana do wszystkich kontrolerów domeny w lesie.
 • Partycja Domain przechowuje informacje o obiektach odbiorców: users, contacts, groups.
 • Partycja Schema jest modyfikowana przez instalator Exchange Server podczasprzygotowywania schematu – w tym miejscu tworzone są atrybuty oraz specyficzne obiekty wymagane przez Exchange Server.

Przygotowanie schematu Active Directory (Active Directory Schema)

Zgodnie z założeniami artykułu przygotowujemy świeżą instalację organizację Exchange Server 2010 (nie posiadamy wcześniejszej organizacji, np. Exchange Server 2003). Active Directory i DNS ogrywają ważną rolę przy wdrożeniu organizacji Exchange – przede wszystkim mamy do czynienia z integracją struktur bezpieczeństwa domeny oraz wykorzystaniu roli DNS (OWA, SMTP, łączność z Internetem). 

W pierwszym kroku wymagane jest rozbudowanie schematu Active Directory, co można zrobić na dwa sposoby:

 • samodzielnie – poleceniem Setup/PrepareSchema
 • automatycznie – podczas instalacji pierwszego serwera Exchange Server 2010 w organizacji. – Jeśli wybierzemy tę metodę, automatycznie wykona się również operacja przygotowania Active Directory i domeny.

Należy także rozważyć samo wykonanie polecenia Setup/PrepareSchema – może być ono wykonane tylko z poziomu konta, które jest członkiem groupy Schema Admins i grupy Enterprise Admins.  Wymagane jest również uruchomienie polecenia z komputera 64-bitowego, który jest w tej samej domenie, co serwer trzymający rolę Schema Master.

Do zweryfikowania, który z serwerów w organizacji trzyma rolę Schema Master, można wykorzystać niestandardową przystawkę Active Directory Schema (będzie dostępna do dodania w konsoli mmc po wykonaniu polecenia regsvr32 schmmgmt.dll) lub wykonać polecenie w trybie uprzywilejowanym: dsquery server -hasfsmo schema.


Po wykonaniu polecenia Setup/PrepareSchema należy zaczekać, aż zmiany zostaną zreplikowane w całej organizacji. Oczywiście, proces replikacji możemy monitorować za pomocą narzędzia Active Directory Replication Monitor tool (replmon .exe) dla kontrolerów na Windows Server 2003 lub narzędzia repadmin.exe na kontrolerach z Windows Server 2008 lub wyższej wersji.

Więcej na temat monitorowania replikacji Active Directory można znaleźć w artykule na stronach TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770963( WS.10).aspx

Warto również zapoznać się z narzędziem DcDiag, które może być pomocne przy rozwiązywaniu problemów z usługą AD DS lub DNS:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758753(WS.10).aspx

Przygotowanie Active Directory

Po pomyślnie przeprowadzonej „manulanej” operacji przygotowania schematu należy rozpocząć przygotowanie Active Directory. Podczas tej fazy zostaną stworzone globalne obiekty i konfiguracja. W tym celu należy wykonać polecenie Setup/PrepareAD oraz określić nazwę dla nowej organizacji Exchange’owej za pomocą przełącznika /OrganizationName.

Przykładowe polecenie będzie wyglądało następująco:

D:\>Setup /PrepareAD /OrganizationName:Contoso (wasza nazwa dla organizacji np. contoso lub hybridexchange)


Po wykonaniu tego polecenia zmieni się kilka rzeczy w strukturze Active Directory:

 • Stworzony zostanie kontener Microsoft Exchange
 • Stworzone zostaną kontener i obiekty w CN=<Organization Name>, CN=Microsoft Exchange, CN=Services, CN=Configuration, DC=<root domain>
 • Ustawione zostaną uprawnienia w konfiguracji partycji
 • Stworzona zostanie jednostka organizacyjna Microsoft Exchange Security Groups OU w domenie głównej. Wewnątrz OU powstaną następujące grupy:
  • Exchange Organization Administrators
  • Exchange Receipient Administrators
  • Exchange Servers
  • Exchange View-Only Administrators
  • Exchange Public Folder Administators
  • Exchange LegacyInterop

Należy zweryfikować, czy utworzone zostały następujące grupy:

Przygotowanie domeny do wprowadzenia Exchange

Ostatni krok w przygotowaniu środowiska do wdrożenia Exchange Server 2010 to operacja przygotowania domeny lub wielu domen w lesie. Do tego wykorzystamy polecenie Setup /PrepareDomain lub Setup /PrepareAllDomains.

Uprawnienia: Konto, z którego wykonamy polecenie /PrepareAllDomains, musi być członkiem grupy Enterprise Admins. W przypadku polecenia /PrepareDomain konto użytkownika musi być członkiem grupy Domain Admins. Jeśli domena została stworzona po wykonaniu polecenia Setup /PrepareAD, wtedy konto użytkownika, który chce wykonać /PrepareDomain, musi być członkiem grupy Exchange Organization Administrators i Domain Admins.

Wykonanie tej komendy nie jest wymagane w domenie, w której uruchomiono wcześniej Setup /PrepareAD, ponieważ polecenie to przygotowuje lokalną domenę.

Po uruchomieniu polecenia wykonane zostaną następujące czynności:

 • Zostaną skonfigurowane uprawnienia dla grup: Exchange Server, Exchange Organization Administrators, Authenticated Users, Exchange Servers, Exchange Recipient Administrators i Exchange Mailbox Administrators.
 • Zostanie utworzona grupa globalna o nazwie Exchange Install Domain Servers.

Więcej informacji na temat przygotowania środowiska Active Directory do wdrożenia Exchange Server 2010 znajdziecie w artykule na stronach Microsoft TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125224.aspx

Już na tym etapie warto się zapoznać z narzędziem Exchange Pre-Deployment Analyzer (ExPDA), którego można użyć do wykonywania oceny przygotowania środowiska przed wdrożeniem Exchange Server 2010. Narzędzie bazuje na Exchange Best Practices Analyzer (ExBPA), ale jego zadaniem jest sprawdzenie zgodności środowiska z wymaganiami – przykładowo wykonuje ono testy poziomu funkcjonalnego lasu Active Directory.

Exchange Pre-Deployment Analyzer (ExPDA) można pobrać stąd:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=11636

Wymagania sprzętowe dla instalacji Exchange


Wymagania sprzętowe oraz systemowe zostały zdefinowane w artykule TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996719.aspx

Zachęcam również do zapoznania się z artykułem autorstwa Ziemka Borowskiego, który poruszył kwestię planowania architektury Exchange Server 2010 SP1:

http://www.wss.pl/baza-wiedzy/pare-slow-o-architekturze-exchange-server-2010-sp1-dla-kilkuset-uzytkownikow-cz-1,2557

Instalacja wymaganych komponentów przed wdrożeniem Exchange Server 2010

Pierwszą rzeczą, z którą rozpoczynający przygodę administrator Exchange musi się zmierzyć, jest strona z wymaganiami przed instalacyjnymi. Jest ona bardzo dobrze przygotowana i znacznie ułatwi zapoznanie się z wymaganiami i procesem instalacji środowiska Exchange.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354.aspx

Exchange Server 2010 może być zainstalowany tylko na maszynie 64-bitowej działającej pod kontrolą systemu Windows Server 2008 z Service Pack 2 lub Windows Server 2008 R2. Dwa wymienione systemy operacyjne przed instalacją serwera pocztowego wymagają zainstalowania dodatkowych komponentów –  sposób przeprowadzenia ich instalacji będzie się zależał od używanego systemu operacyjnego.

W pierwszym kroku należy zainstalować wymagany .NET Framework 3.5.1, który w systemie Windows Server 2008 R2 instalujemy z poziomu Server Managera (Add Features i wybieramy .NET Framework 3.5.1). Niestety, w przypadku Windows Server 2008 SP2 proces wygląda inaczej i należy pobrać aktualizację .NET Framework 3.5 Service Pack 1 z tej strony, po czym zainstalować poprawkę dostępną tutaj.

Kolejny krok to instalacja Windows PowerShell 2.0 – nie będzie wymagana w przypadku Windows Server 2008 R2, ponieważ ten system posiada powłokę PowerShell w standardzie. Instalacja będzie jednak konieczna dla systemu Windows Server 2008 z SP2, a samą paczkę z Windows Management Framework można pobrać tutaj: http://support.microsoft.com/kb/968929.

Następnie rozpoczynamy instalację wymaganych usług i komponentów dla Exchange Server 2010. Niestety, proces instalacji różni się w zależności od tego, jakiego systemu operacyjnego dla Exchange użyjemy. W niniejszym artykule zaprezentowano instalację w opraciu o Windows Server 2008 R2 (opis wymagań instalacji usług i komponentów dla Windows Server 2008 SP2 można znaleźć na stronie http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354.aspx). Warto również zwrócić uwagę na to, że ten krok może być pominięty, jeśli instalujemy Exchange Server 2010 SP1, ponieważ wprowadzono tam nową funkcję „Automatically install Windows Server roles and features required for Exchagne Server”, której zaznaczenie jest jednoznaczne z automatyczną instalacją wszystkich wymaganych ról (Roles) i funkcji (Features) z poziomu instalatora.

Role i funkcje Windows Server wymagane przez różne role Exchange Server 2010

 • Client Access RSAT Tools, .NET Framework 3.5.1, Web Server, Web Server Basic Authentication, Web Server Windows Authentication, Web Server Digest Authentication, IIS 6 Metabase Compatibility, Web Server .NET Extensibility, IIS 6 Management Console, Windows Process Activation Service Process Model, Web Server ISAPI Extensions, Web Server Dynamic Content Compression, .NET Framework HTTP Activation i RPC over HTTP Proxy.
 • Hub Transport RSAT Tools, .NET Framework 3.5.1, Web Server, Web Server Basic Authentication, Web Server Windows Authentication, IIS 6 Metabase Compatibility, Web Server .NET Extensibility, IIS 6 Management Console i Windows Process Activation Service Process Model.
 • Mailbox RSAT Tools, .NET Framework 3.5.1, Web Server, Web Server Basic Authentication, Web Server Windows Authentication, IIS 6 Metabase Compatibility, Web Server .NET Extensibility, IIS 6 Management Console i Windows Process Activation Service Process Model. Rola Mailbox ma te same wymagania, co Hub Transport.
 • Edge Transport Active Directory Lightweight Directory Services, RSAT Tools i .NET Framework 3.5.1.

Warto wspomnieć, że w systemie Windows Server 2008 do instalacji wymaganych usług i funkcji musieliśmy wykorzystać Server Managera i wskazać plik odpowiedzi umieszczony w katalogu Scripts na płycie instalacyjnej Exchange Server 2010 RTM. Przykładowo:

ServerManagerCmd.exe -ip Exchange-Typical.xml -restart

Ten sam proces „instalacji komponentów” dla systemu Windows Server 2008 R2 realizowany jest inaczej, ponieważ zaniechano używania Server Managera na rzecz PowerShella. Procedura wygląda następująco:

1. Z poziomu PowerShell importujemy moduł Server Managera:

Import-Module ServerManager

2. Nastepnie używamy cmdletu Add-Windows Feature, żeby zainstalować wymagane komponenty. W poniższym przykładzie zaprezentowano proces dodania komponentów wymaganych dla instalacji Typical Exchange Server – kwestia wyboru typu instlacji zostanie omówiona w dalszej części artykułu:

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NETHTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy -Restart


Przykładowa instalacja komponentów dla roli Client Access Server:

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-

Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-

Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy


Przykładowa instalacja komponentów dla roli Hub Transport Server:

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-

Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server


Przykładowa instalacja komponentów dla roli Edge Server:

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,ADLDS

 

Przykładowa instalacja komponentów dla roli Mailbox Server:

Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-Auth,Web-Windows-

Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server


3. Po restarcie należy zmienić konfigurację usługi Net.TCP Port Sharing Service i ustawić uruchamianie przy starcie na tryb automatyczny – wymagane jest to przez rolę CAS:

Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic

4. Instalujemy pakiet Microsoft Filter Pack 2010 dla Exchange Server 2010 SP1 lub Microsoft Filter Pack 2007 dla Exchange Server 2010 RTM.

5. Instalujemy wymagane poprawki „hotfix”, które zostały opisane w sekcji „Install the Exchange 2010 SP1 Hotfixes for Windows Server 2008 R2” na stronie http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb691354.aspx.

Po wykonaniu powyższych kroków zaleca się restart serwera oraz uruchomienie Windows Update lub Microsoft Security Baseline Analyzera, żeby upewnić się, że wszystkie krytyczne poprawki zostały zainstalowane.

Instalacja z GUI

Proces rozpoczynamy od włożenia płyty Exchange Server 2010 DVD i uruchomienia pliku setup.exe zlokalizowanego w głównym katalogu. Kroki 1. i 2. (instalacja .NET Framework oraz PowerShell) instalacji powinny być wyszarzone, jeśli zainstalowano wymagane komponenty pre-instalacyjne. W kroku trzecim („Choose Exchange Language Option”) należy wybrać opcje językowe. Tutaj można wybrać standardową opcję „Choose Install Only Languages From The DVD”, która zainstaluje wsparcie dla języka US English. Oczywiście, w późniejszym okresie możliwe jest doinstalowanie dodatkowych pakietów językowych, np. języka polskiego.

W kroku czwartym („Install Microsoft Exchange”) zostaną skopiowane pliki instalacyjne na dysk lokalny, po czym uruchomiona zostanie właściwa instalacja produktu Exchange z ekranem powitalnym. Akceputjemy licencję oraz decydujemy, czy chcemy włączyć mechanizm Error Reporting (dla potrzeb testowych nie będzie to wymagane).

W kolejnym kroku staniemy przed wyborem typu instalacji serwera Exchange. Dostepne są dwie metody: Typical oraz Custom. Pierwsza z nich zainstaluje role Hub Transport, Client Access, Mailbox oraz narzędzia Exchange Management Tools na pierwszym serwerze w organizacji – czyli komponenty „minimalne” niezbędne do poprawnej pracy serwera Exchange. Druga zaś pozwala na instalację każdej z ról dostępnych w metodzie Typical (istnieje możliwość separacji ról), ale umożliwia również instalację roli Unified Messaging oraz Edge Server (rola Edge Server nie może być instalowana z innymi rolami według zaleceń Microsoft).

W tym kroku możemy również wskazać ścieżkę instlacji serwera Exchange – standardowo jest to katalog: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14.

Wraz z wprowadzeniem Service Pack 1 dla Exchange Server 2010 pojawiła się nowa opcja „Automatically install Windows Server roles and features required for Exchagne Server” – jej zaznaczenie jest jednoznaczne z instalacją wszystkich wymaganych ról (Roles) i funkcji (Features) systemu Windows Server 2008 R2 dla instalacji Exchange Server. Automatycznie zainstalują się między innymi: rola Web Server (IIS), RSAT, RPC over HTTP Proxy, Windows Process Activation Service oraz .NET Framework 3.5.1 Features.

Jeśli zaznaczy się tę opcję, instalator Exchange użyje w tle ServerManagerCMD i skorzysta z pliku odpowiedzi XML do zainstlowania wymaganych komponentów. Pliki logów z instalacji dla każdej roli będą zapisane w katalogu C:\ExchangeSetupLogs (AdminToolsPrereqs.log, CASPrereqs.log, hubprereqs.log, mbxprereqs.log, itd.).

Kolejny krok to zdefiniowanie nazwy organizacji Exchange – standardowo wykorzystana zostanie nazwa „First Organization”. Zaleca się jej zmianę – możemy przykładowo wprowadzić nazwę organizacji, dla której realizujemy wdrożenie. Nazwa organizacji Exchange nie może przekraczać długości 64 znaków – dozwolone są małe i duże litery, cyfry, spacje oraz myślnik i podkreślnik.

Jeśli wybierze się rolę Mailbox Server, instalator zapyta, czy w organizacji będzie wykorzystany klient Outlook 2003 lub Entourage do połączenia z Exchange. Jeśli te wersje klientów będą działały w organizacji Exchange, wymagane jest stworzenie bazy danych folderów publicznych w celu umożliwienia połączenia (free/busy, kalendarz). Na potrzeby artykułu wykorzystamy najnowszą wersję klienta Outlook 2010, więc w pokazanym oknie wybieramy „No” – pamiętajmy jednak, że tę opcję powinniśmy wybrać, jeśli planujemy korzystać z wersji Outlook 2007 lub wyższej.

W przypadku instalacji roli CAS wymagane będzie zdefiniowanie, czy ta rola umożliwi połączenie klientom z zewnątrz organizacji (z Internetu). Jeśli tak – wymagane jest zdefiniowanie nazwy domenowej, przykładowo: mail.hybirdexchange.pl. Konfiguracja roli Client Access zostanie opisana dokładnie w kolejnych częściach artykułu.

Osoby zainteresowane konfiguracją External Client Access na tym etapie zachęcam do przestudiowania artykułu na stronach TechNet:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd297950.aspx

Z uwagi na to, że jest to środowisko testowe, nie będziemy uczestniczyli w programie CEIP.

W kolejnym kroku instalator Exchange sprawdzi wymagania do instalacji dla każdej z wybranych ról. Jak pokazano na poniższym przykładzie, jeden z warunków nie został spełniony, ponieważ nie zainstalowano pakietu Microsoft Office 2010 Filter Packs, który jest wymagany – należy zatem podjąć kroki naprawcze. Instalator informuje, pod jakim adresem możemy pobrać dany pakiet. Po doinstalowaniu pakietu możemy kontynuować lub sprawdzić ponownie, czy procedura Readiness Checks zakończyła się sukcesem. Na tym etapie instalator rozpocznie instalowanie komponentów.

Jeśli zostanie zaznaczona opcja „Finalize this installation using the Exchange Management Console”, po zakończeniu instalacji otworzy się konsola administracyjna serwera Exchange i nastąpi automatyczne podłączenie do serwera lokalnego.

Weryfikujemy wdrożenie pierwszego serwera Exchange w organizacji z poziomu PowerShell:

Get-exchangeserver –identity name | format-list Name,Domain,Site,fqdn,ServerRole

Poniżej przykład, gdzie FQDN dla Exchange Server to exchange-srv1.uclabs.local, a serwer pełni cztery role: Mailbox, Client Access, Hub Transport oraz Unified Messaging. Polecenie należy wykonać z poziomu powłoki Exchange Management Shell (EMS).

 

Kilka słów o instalacji nienadzorowanej Exchange Server 2010 SP1

Proces instalacji ról serwera Exchange może być kontrolowany z poziomu linii wiersza poleceń. Dostępny jest przełącznik /mode:Install, po którym należy zdefiniować, która rola (lub które role) ma zostać zainstalowana – robimy to za pomocą przełącznika /roles (/roles lub /r). 

Role używane z przełącznikiem /roles:

 • ClientAccess, CA, C
 • EdgeTransport, ET, E
 • HubTransport, HT, H
 • Mailbox, MB, M
 • ManagementTools, MT, T
 • UnifiedMessaging, UM, U

Instalator posiada wiele parametrów, dzięki którym możemy dostosować proces wdrażania ról serwera Exchange do naszych potrzeb. Ta metoda instalacji może być przedatna również w procesie automatyzacji instalacji serwerów pocztowych, gdzie za pomocą skryptów PowerShell można wykorzystać przełączniki trybu nienadzorowanego. Kilka przykładów wykorzystania przełączników:

/OrganizationName, /on

Pozwala zdefiniować nazwę organizacji Exchange.

/TargetDir, /t

Pozwala zdefniować lokalizację katalogu do instalacji plików Exchange Server 2010. Standardowa ścieżka to: %ProgramFiles%\Microsoft\Exchange Server.

/InstallWindowsComponents

Opcja wprowadzona w Service Pack 1, która umożliwia automatyczną instalację wymaganych ról i funkcji.

/EnableLegacyOutlook

Pozwala starszym klientom Outlook podłączyć się do serwera Exchange 2010. Opcja może być zdefiniowana podczas instalacji pierwszego serwera Exchage Server 2010 z rolą Mailbox.

/AnswerFile

Może być wykorzystany do wskazania pliku odpowiedzi z zaawansowanymi parametrami instalacji.

/ServerAdmin

Pozwala zdefiniować konto z odpowiednimi uprawnieniami do instalacji Exchange.

Więcej informacji można znaleźć w artykule: Install Exchange 2010 in Unattended Mode.

Przeglądanie dzienników instalacji

Podczas uruchomienia instalatora Exchange tworzony jest katalog ExchangeSetupLogs w głównym katalogu na dysku. Pliki logów mogą okazać się pomocne w procesie rozwiązywania problemów z instalacją (kontakt ze wsparciem technicznym). Dwa główne pliki z logami to „ExchangeSetup.log” i „ExchangeSetup.msilog” – zawierają one informacje o akcjach podejmowanych przez instalator. Tworzony jest również katalog PreReqs, który zawiera rezultaty testów komponentów wymaganych przez role Exchange.

Systemowy dziennik zdarzeń (Event Viewer) w sekcji Applications zawiera informacje o sukcesach oraz problemach, które wystąpiły podczas instalacji serwera Exchange.

Co w kolejnej odsłonie?

W kolejnej części artykułu opisana zostanie procedura zakończenia wdrożenia pierwszego serwera Exchange 2010 w organizacji – „Finalize Deployment Tasks”.  Autor zaprezentuje narzędzia służące do zarządzania serwerem pocztowym oraz przedstawi wstępną konfigurację serwera Exchange, która zostanie podzielona na kilka artykułów.

Komentarze 2

dominlodz
dominlodz
0 pkt.
Nowicjusz
15-01-2012
oceń pozytywnie 0
witam, ja mam mały problem (pytanie chyba diametralne) próbuję zainstalować ex2010 na windowsie R2 domena i las jest specjalnie dla niego jako Windows 2008 R2, jako że to jest na wirtualizacji (akurat virtualbox) udostępniam go w formie ISO, problem jest przy starcie setup'u (błąd w skryptach) bo może być przyczyną ?
Piotr Pawlik Redaktor
Piotr Pawlik
3486 pkt.
Guru
MVP
20-01-2012
oceń pozytywnie 0
@dominlodz: proponuję utworzyć wątek na forum i opisać dokładnie jaki błąd otrzymujesz oraz wkleić wypust z logów - w komentarzach będzie ciężko się pracowało :)
pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.