BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzySpojrzenie na nowości w Windows Server Core 2008 R2

07-06-2009 22:58 | Piotr Pawlik
Artykuł ma na celu zaprezentowanie kilku nowości, które pojawiły się w Windows Server 2008 R2 RC w opcji instalacyjnej Server Core. Główny nacisk został położony na zarządzanie z poziomu nowego PowerShell v2, obsługę ASP.net, pokazanie skryptu konfiguracyjnego Sconfig oraz narzędzia do migracji Windows Server Migration Tools.

Artykuł ma na celu zaprezentowanie kilku nowości, które pojawiły się w Windows Server 2008 R2 RC w opcji instalacyjnej Server Core. Główny nacisk został położony na zarządzanie z poziomu nowego PowerShell v2, obsługę ASP.net w Server Core, pokazanie skryptu konfiguracyjnego Sconfig oraz narzędzia do migracji Windows Server Migration Tools.  Jak wiemy, instalacja Server Core zapewnia minimalne środowisko dla uruchamiania określonych ról serwera, ograniczające obszar ataków.

Co się zmieniło w Windows Server Core 2008 R2?

 • Sconfig, czyli uproszczenie zadań administratorskich
 • Możliwość instalacji roli Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • Obsługa ASP.NET w przypadku roli serwera WWW
 • Windows PowerShell v2
 • Windows-on-Windows 64-bit (WoW64)
 • .NET Framework
  • Podzbiór .NET Framework 2.0
  • Podzbiór .NET Framework 3.0, który zawiera Windows Communication Foundation (WCF) I Windows Workflow Foundation (WF)
  • Podzbiór .NET Framework 3.5 zawierający .NET Language-Integrated Query (LINQ)
 • Usunięto dodatek Removable Storage
 • Możliwość zdalnego zarządzania Server Core i jego konfiguracji z innej maszyny Windows Server 2008 R2 przy użyciu Server Manager.
 • Nowe i ulepszone narzędzie Windows Server Migration Tools, które umożliwia migrację pomiędzy architekturami (x86 do x64), migrację pomiędzy fizycznym a wirtualnym środowiskiem oraz pomiędzy wersją pełną a instalacją Server Core, a także wspiera IPv6 oraz migrację usługi BranchCache.
 • Dodano File Server Resource Manager, czyli komponent roli File Services, który był niedostępny w Windows Server 2008 RTM dla tej edycji.

Sconfig

Jest to narzędzie upraszczające sposób wstępnej konfiguracji oraz proste zadania administracyjne, administratorom nieznającym jeszcze składni poleceń takich, jak Netdom, net, czy netsh. Narzędzie oparte jest o skrypt sconfig.vbs, znajdujący się w lokalizacji %windir%\system32\%language%\, standardowo zmienna ustawiona jest na language=en-US. Po uruchomieniu narzędzia dostajemy menu, z poziomu którego wybieramy, jaka operacja ma zostać wykonana.

Skrypt konfiguracyjny uruchamiamy za pomocą polecenia Sconfig.cmd po przejściu do lokalizacji \Windows\system32.

Jakie możliwości konfiguracyjne oferuje Sconfig?

 • Konfiguracja stacji w domenie (dołączenie) lub dodanie do Workgroupy
 • Zmiana nazwy hosta
 • Dodanie lokalnego konta administratora
 • Konfiguracja zdalnego zarządzania
 • Konfiguracja ustawień Windows Update
 • Pobieranie i instalacji poprawek
 • Konfiguracja Remote Desktop
 • Konfiguracja ustawień sieciowych
 • Zmiana czasu i godziny
 • Konfiguracja Customer Experience Improvement Program (CEIP)
 • Wylogowanie użytkownika
 • Restart serwera
 • Wyłączenie serwera

Zdaniem autora artykułu: narzędzie można rozszerzać o nowe funkcje, dopisując kod po stronie skryptu vbs.

Przykładowa konfiguracja z użyciem narzędzia Sconfig.cmd

 • Uruchamiamy Sconfig.cmd.

sconfig.cmd

 • Menu narzędzia Sconfig.

sconfig menu

 • Konfiguracja adresacji IP, DNS, Default Gateway - opcja nr 8 „Network Settings".

sconfig

sconfig

Alternatywna konfiguracja z linii wiersza poleceń:

C:\> netsh interface ipv4 show interfaces

C:\> netsh interface ipv4 set address name <ID from interface list> source=static address=<preferred IP address> gateway=<gateway address>

C:\> netsh interface ipv4 add dnsserver name=<name of primary DNS server> address=<IP address of the primary DNS server> index=1

 • Włączenie zdalnego pulpitu - opcja nr 7 „Remote Desktop".

sconfig

Automatycznie tworzona jest odpowiednia reguła na firewallu. Mamy możliwość wyboru, czy końcówki bez Network Level Authentication uzyskają dostęp zdalny.

 • Dołączanie do domeny lub grupy roboczej - opcja nr 1 „Domain/Workgroup".

sconfig

Alternatywna konfiguracja z linii wiersza poleceń:

netdom join %computername%  /domain:<domain>  /userd: <domain>\username> /passwordd:*

 • Konfiguracja zdalnego zarządzania serwerem - opcja nr 4 „Configure Remote Management".

sconfig

W tej sekcji możemy włączyć MMC Remote Management, zainstalować PowerShell i pozwolić na zdalne zarządzanie.

Wszystkie operacje przeprowadzone za pomocą skryptu Sconfig można wykonać manualnie z linii wiersza poleceń. Więcej informacji na temat konfiguracji Server Core 2008 z wiersza poleceń znajduje się w przewodniku zamieszczonym na stronach Microsoft TechNet - Server Core Installation Option Getting Started Guide.

Rola AD CS dostępna w Core R2

Co nowego w Active Directory Certificate Services w Windows Server 2008 R2?

 • Certificate Enrollment Web Service i Certificate Enrollment Policy Web Service,
 • Wsparcie rejestrowania certyfikatów w całym lesie,
 • Ulepszone wsparcie dla high-volume CA wykorzystywane przy wdrożonym NAP z wymuszaniem IPsec,
 • W Windows Server Core 2008 rola Certificate Services była niedostępna, teraz w wersji Server Core R2 możliwa jest jej instalacja.

Wykonajmy zapytanie, aby dowiedzieć się, jakie role i dodatki są zainstalowane w systemie. Posłuży nam do tego polecenie: oclist | more. W poniższym przykładzie widać, że rola CertificateServices została już zainstalowana na serwerze. Możemy nią zarządzać, podłączając się zdalnie do serwera Core przez odpowiednią przestawkę lub za pomocą narzędzia linii wiersza poleceń certutil.exe.

adcs role

W celu zainsalowania roli AD CS musimy skorzystać z polecenia ocsetup:

adcs role

Obsługa ASP.net w Server Core 2008 R2

Wraz z nadejściem Windows Server 2008 R2 w serwerze Core pojawiła się możliwość zainstalowania dodatku .NET Framework.

Dostępność Frameworka w tej wersji systemu dostarcza następujących korzyści:

 • Wsparcie dla ASP.NET - możemy użyć Server Core do hostowania aplikacji ASP.NET,
 • IIS Remote Management - zdalne zarządzanie serwerem IIS z poziomu GUI IIS Managera,
 • PowerShell - Windows Server 2008 R2 zawiera przystawkę IIS.

Instalacja serwera IIS w Server Core 2008 R2

Do przeprowadzenia standardowej instalacji użyjemy polecenia ocsetup:
start /w ocsetup IIS-WebServerRole

W następnym kroku należy zainstalować komponenty ASP.NET:
start /w ocsetup WAS-NetFxEnvironment
start /w ocsetup IIS-ISAPIExtensions
start /w ocsetup IIS-ISAPIFilter
start /w ocsetup IIS-NetFxExtensibility
start /w ocsetup IIS-ASPNET

Instalacja PowerShell oraz przystawki IIS

Na początku zainstalujemy PowerShell:
start /w ocsetup MicrosoftWindowsPowerShell

Następnie uruchamiamy PowerShell przez wpisanie:
\windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Korzystając z wiersza poleceń PowerShella, importujemy przystawkę IIS:
import-module WebAdministration

Teraz możemy wyświetlić listę gotowych IIS cmdletów:
get-command -pssnapin WebAdministration

Włączenie zdalnego zarządzania IIS

W pierwszym kroku musimy zainstalować usługę zarządzania IIS:
start /w ocsetup IIS-ManagementService

Następnie włączamy możliwość zdalnego zarządzania serwerem:
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WebManagement\Server /v EnableRemoteManagement /t REG_DWORD /d 1

W ostatnim kroku startujemy usługę IIS-Management:
net start wmsvc

PowerShell w Server Core R2

Jak pokazano wcześniej, instalację PowerShell możemy przeprowadzić z poziomu skryptu Sconfig lub z wiersza poleceń za pomocą ocsetup.

start /w ocsetup MicrosoftWindowsPowerShell.

Windows PowerShell v2 w Windows Server 2008 R2 oferuje ponad 100 nowych cmdletów, między innymi:

 • Get-Hotfix
 • Send-MailMessage
 • Get-ComputerRestorePoint
 • New-WebServiceProxy
 • Debug-Process
 • Add-Computer
 • Rename-Computer
 • Reset-ComputerMachinePassword.

Kilka przykładów użycia PowerShell:

PowerSHell V2 dostarcza dwa cmdlety do przetwarzania logów zdarzeń. Pierwszy z nich to *-EventLog, który jest dedykowany do czytania logów na XP i Win2k3, a drugi to Get-WinEvent dla Vista, Win2k8 oraz Windows 7.

 

eventlog

Wyświetlenie logów Windows PowerShell za pomocą polecenia Get-WinEvent:

winevent

W celu sprawdzenia składni polecenia Get-WinEvent oraz wyświetlenia gotowych przykładów wpisz:

winevent

Przy Windows Server Core 2008 RTM wszystkie dodatkowe funkcje (features) należało instalować przy użyciu polecenia ocsetup. W Windows 2008 Server R2 RC trochę się to zmieniło, z pomocą przychodzi PowerShell. Aby wykorzystać nowe Server Manger cmdlety, musimy importować moduł servermanager poprzez uruchomienie komendy PowerShell - „Import-Module servermanager".

Moduł servermanger zawiera trzy cmdlety PowerShell, tak jak pokazano na rysunku poniżej.

servermanager

Sprawdzamy, czy komponent .NET Framework jest zainstalowany. Znak „X" oznacza, że komponent został zainstalowany. Wpisując polecenie Get-WindowsFeature, otrzymamy całą listę dodatkowych elementów.

get-windowsfeature

Jedną z istotnych zmian w Windows Server 2008 R2 z PowerShell v2 jest dodanie modułu Active Directiry PoweShell, który na obecną chwilę zawiera 75 cmdletów do zarządzania infrastrukturą Active Directory.

Instalacja modułu AD Powershell.

Standardowo AD PowerShell instalowany jest na kontrolerze domeny Windows Server 2008 R2. Z poziomu linii wiersza poleceń instalujemy funkcję:

start /w ocsetup ActiveDirectory-PowerShell

ps ad

Teraz importujemy moduł AD Powershell. W tym celu otwieramy konsolę PowerShell:

ps ad

Praca z AD PowerShell

Na maszynie dołączonej do domeny mamy stworzony default drive o nazwie AD. Za pomocą poleceń natywnych, np. CD, DIR możemy nawigować po usłudze katalogowej. Ścieżki należy podawać w formacie X500.

Jak dostać się do domeny i nawigować po niej?

Cd AD:
PWD
DIR | Format-Table -Auto
CD "DC=contoso, DC=local"
DIR | ft -a

Poniższy przykład prezentuje stworzenie i usunięcie jednostki organizacyjnej „myNewOu" w domenie contoso.local.

ps ad

Tip: W PowerShell v2 za pomocą klawisza TAB możemy automatycznie dopełniać komendy.

Jak wyświetlić właściwości nowej jednostki organizacyjnej?

Get-ADOrganizationalUnit "OU=Warsaw,DC=contoso,DC=local"

Jak wylistować wszystkie obiekty użytkowników?

CD CN=USers
Dir | Ft -a
Get-ADObject -Filter {name -like "*"}
Get-ADUser -Filter {name -like "*"}
Get-ADUser -Filter {name -like "*"} | Select Name, Enabled | Format-Table -Auto

Jak włączyć na przykład konto gościa?

Enable-ADAccount -Identity Guest

Teraz sprawdźmy, czy zostało włączone:
Get-ADUser -Filter {name -like "Guest"} | Select Name, Enabled | Format-Table -Auto

get-aduser

Jak wyświetlić informacje o grupie Domain Admins?

Get-ADGroup -SearchBase "DC=contoso,DC=local" -SearchScope Subtree -Filter {Name -like "*Domain Admins*"}

Wyświetlenie informacji o domenie:

Get-ADDomain contoso

Wyświetlenie informacji o Domain Password Policy:

Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy

Jak się nauczyć AD PowerShell?

PS AD:\> Get-help -AD

## wszystkie cmdlety, które tworzą obiekty AD
PS AD:\> get-help New-AD* 

Pobieramy więcej informacji na temat specyficznego cmdletu:

## opis składni
PS AD:\> Get-help set-aduser -detailed

## przykładowe użycie
PS AD:\> get-help get-aduser -examples

Best Practices Analyser w Server Core 2008 R2

Microsoft BPA to narzędzie zaprojektowane dla administratorów stawiających dopiero pierwsze kroki. Narzędzie pozwala zebrać informacje z wielu miejsc systemu i przedstawić czytelny raport, zawierający informacje oraz linki do materiałów opisujących, co powinien zrobić administrator, aby poprawić bezpieczeństwo i wydajność swojego serwera.

W Windows Server Core 2008 R2 możemy skorzystać z modułu PowerShell o nazwie Best Practices Analyzer. Na obecną chwilę cmdlety BPA pomogą usprawnić następujące role serwera:

 • Active Directory Domain Services
 • Active Directory Certificate Services
 • Web Server (IIS)
 • DNS Server
 • Remote Desktop Services.

Jak dodać moduł BPA w PowerShell?

Import-module BestPractices

Sprawdźmy, jakie polecenia są dostępne.

Get-command *BPA*

Poleceniem get-BpaModel możemy sprawdzić, jakie role zainstalowane na serwerze mogą być skanowane za pomocą BPA.

bpa

W celu wygenerowania raportu przykładowo dla roli WebServer użyjemy polecenia invoke-BpaModel z id odpowiadającemu serwerowi IIS, czyli Microsoft/Windows/WebServer.

bpa

W ostatnim kroku możemy podejrzeć raport wygenerowany przez Best Practices Analysera. W tym celu wykorzystamy polecenie Get-BpaResult Microsoft/Windows/WebServer.

bpa

Oczywiście, wiersz linii poleceń nie jest wygodnym narzędziem do czytania raportu. Jak to zrobić z konwersją do formatu HTML?

Get-BpaResult Microsoft/Windows/WebServer | ConvertTo-HTML | set-content c:\report.html

Windows-on-Windows 64-bit (WoW64)

Windows on Windows 64 (WoW64) to opcjonalna funkcjonalność pozwalająca uruchomić 32-bitowe aplikacje na 64-bitowym serwerze. W standardzie WoW64 jest zainstalowany i jego binaria zajmują około 250MB na dysku. Mamy oczywiście możliwość usunięcia tej funkcjonalności, jeśli chcemy używać tylko aplikacji 64-bitowych.

Należy pamiętać, że w przypadku instalacji roli Active Directory, Active Directory Lightweight Directory Services czy IIS na serwerze Core musimy mieć WoW64, ponieważ te role wymagają 32-bitowej platformy.

Windows Server Migration Tools

Windows Server Migration Tools to narzędzie oparte o cmdlety PowerShell, które pozwala przeprowadzić migrację niektórych ról, funkcji, opcji systemów operacyjnych czy zasobów współdzielonych z systemów Windows Server 2003, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 do systemu Windows Server 2008 R2.

Narzędzie umożliwia migrację z systemów 32-bitowych do architektury 64-bitowej.

Systemy operacyjne wspierane przez WSMT w procesie migracji:

 

Źródłowy procesor serwera

System operacyjny źródła

Docelowy Serwer

Docelowy procesor serwera

x86- or x64-based

Windows Server 2003

Windows Server 2008 R2 and Server Core

x64-based

x86- or x64-based

Windows Server 2003 R2

Windows Server 2008 R2 and Server Core

x64-based

x86- or x64-based

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2 and Server Core

x64-based

x64-based

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 and Server Core

x64-based

x64-based

Windows Server 2008 R2 Server Core

Windows Server 2008 R2 and Server Core

x64-based

Niemożliwa jest migracja pomiędzy serwerami w różnych wersjach językowych, czyli nie możemy przeprowadzić migracji z Windows Server 2008 z francuskim UI do Windows Server 2008 R2 z niemieckim UI.

Wspierana jest migracja z platform x86 i x64 pod kontrolą Windows Server 2003 czy też Windows Server 2008 do Windows Server 2008 R2. Wszystkie edycje Windows Server 2008 R2 są 64-bitowe.

Nie jest także możliwe przeprowadzenie migracji serwera Core pod kontrolą Windows Server 2008 RTM do Windows Server Core 2008 R2, ponieważ ten pierwszy nie posiada .NET Framework.

Poniżej przeprowadzono przykładową migrację roli DHCP z pełnej instalacji Windows Server 2008 R2 Enterprise do Windows Server Core 2008 R2.

Jak wygląda proces migracji serwera DHCP z WSMT?

 

wsmt

Jak pokazano na powyższej ilustracji, proces przed migracją polega na odpowiednim przygotowaniu serwera docelowego i źródłowego do takiej operacji. W następnym kroku, czyli w procesie migracji, używamy cmdletów Export i Import narzędzia WSMT do właściwej migracji. Informacje są automatycznie zbierane i magazynowane, a następnie są zapisane do odpowiedniego formatu.

W etapie po migracji uruchamiane są procedury weryfikujące, czy serwer docelowy został odpowiednio przeniesiony. Jeśli podczas sprawdzenia zostanie wykryty błąd, rozpoczyna się proces diagnozowania i rozwiązywania problemu, jeśli to nie pomoże, to przeprowadzana jest operacja rollback.

Jak zainstalować Windows Server Migration Tools w wersji pełnej Win2k8 R2?

Z poziomu Server Manager dodajemy nową Funkcję (Add Features).

wsmt

Wybieramy Windows Server Migration Tools, wraz z którym zainstalują się cmdlety PowerShell. Po zakończeniu instalacji WSMT będzie dostępne z poziomu Administrative Tools, gdzie zlokalizowany jest katalog z narzędziem.

wsmt

Po uruchomieniu WSMT wpisujemy polecenie Get-SmigServerFeature, aby zebrać informacje o zainstalowanych komponentach, które mogą zostać zmigrowane.

wsmt

W kolejnym kroku użyjemy cmdletu Export-SmigServerSetting, tym samym rozpoczynając etap właściwej migracji. Na dysku C:\ (zdefiniowany w parametrze -path) zostanie stworzony plik svrmig.mig.

Należy zatrzymać serwer DHCP, aby procedura Export zakończyła się powodzeniem.

wsmt

Jak zainstalować Windows Server Migration Tools w Windows Server Core 2008 R2?

Mamy możliwość instalacji na dwa sposoby: za pomocą cmdletów ServerManager dla PowerShell lub z wiersza poleceń za pomocą polecenia ocsetup ServerMigration.

W poniższym przykładzie z poziomu PowerShell importujemy moduł ServerManger, po czym możemy zainstalować funkcję ServerMigration.

wsmt

W następnym kroku aby móc korzystać z cmdletów, musimy dodać odpowiedni snap-in do bieżącej sesji, korzystając z polecenia Add-PSSnapin.

wsmt

Według najlepszych praktyk Microsoft plik svrmig.mig powinien znajdować się na lokalnym serwerze, nie powinien być kopiowany po sieci.

wsmt

Na maszynie docelowej wykonujemy operację odwrotną, czyli importujemy konfigurację roli DHCP za pomocą cmdletu Import-SmigServerSetting.

wsmt

Jeśli operacja się powiodła, otrzymamy komunikat, że migracja zakończyła się powodzeniem. Korzystając z polecenia oclist | more, sprawdźmy, czy została zainstalowana odpowiednia rola DHCPServerCore na serwerze docelowym.

wsmt

Przed weryfikacją poprawności zakresów DHCP i działania nowego serwera DHCP musimy go wystartować.

Należy pamiętać także o autoryzacji serwera DHCP w domenie, aby mógł on rozdzielać adresy.

wsmt

Korzystając z polecenia netsh dhcp server sprawdźmy, czy zakres został poprawnie przeniesiony. Na rysunku poniżej widać, że zakres Scope1 jest aktywny. Migracja zakończyła się powodzeniem.

wsmt

Podsumowanie

Głównymi zaletami Windows Server Core 2008 R2 są między innymi:

 • Zredukowane nakłady na konserwację oprogramowania, ponieważ zainstalowane są tylko pliki absolutnie niezbędne do działania serwera DHCP, DNS czy DC.
 • Mniejsza płaszczyzna ataków. Z samego faktu, że Server Core pracuje przy mniejszej liczbie uruchomionych plików wynika mniejsza liczba punktów narażonych na potencjalne ataki z sieci. Ponadto ewentualne luki bezpieczeństwa odkryte w niezainstalowanych plikach nie wymagają natychmiastowego stosowania łat aktualizacyjnych.
 • W Windows Server Core 2008 R2 Microsoft postawił na zredukowanie nakładów pracy przy konfiguracji i późniejszym zarządzaniu takim serwerem. 
 • Administrator ma do dyspozycji narzędzie Sconfig, którym można szybko przeprowadzić wstępną konfigurację serwera.
 • Za pomocą PowerShell można zarządzać rolami lokalnego serwera, od PowerShell v2 także zdalne zarządzanie za pomocą cmdletów PS.
 • Możliwość instalacji .NET Framework i hostowania aplikacji ASP.net.

foto

Autor: Piotr Pawlik (BLACK_RIDER)

Inżynier systemowy zajmujący się projektowaniem rozwiązań w oparciu o technologie Microsoft, AVAYA oraz Cisco.

Komentarze 4

Daniel Stefaniak Microsoft
Daniel Stefaniak
2337 pkt.
Guru
08-06-2009
oceń pozytywnie 0
no to się postarałeś Piotruś :)

--
I was a PC, now I'm a server ;)
http://w-files.pl
basiaw7
basiaw7
09-06-2009
oceń pozytywnie 0
zgadzam się - bardzo fajny artykuł :)

pozdrawiam,
Basia

-------------------------------------
blog | SEClub

Tobiasz Janusz Koprowski Ekspert WSS
Tobiasz Janusz Koprowski
787 pkt.
Senior
MVP
15-06-2009
oceń pozytywnie 0
Tak, postarałeś się i to bardzo. jesteś dzięki temu kolejna osoba (po damianie Widerze) który mocno, mocno zachęca do rozpoczęcia pracy z Powershell.

Anorak

Microsoft Registered User No 497509
Some Certification successed. Some others... still in progress
-----
Find a Better Way of Life
[ PLSSUG ] | [ SE Club ] | [ BLOG ]
Łukasz Wojnicki
Łukasz Wojnicki
369 pkt.
Junior
21-06-2009
oceń pozytywnie 0
No i wracamy do źródeł. Z DOSu wyszliśmy i do DOSu wracamy :D

Pozdrawiam,
Łukasz

"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już lekka przesada"
pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.